In Nederlands No English
Home page Organisatiestructuur Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Foto's NERO Geschiedenis Lid worden Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Research Finite State Machine
Logo  

Een Finite State Machine voor de H7b flight control

Inhoud
1 Doelstelling
2 De FSM
3 Uitbreiding 1
output waarden
4 Uitbreiding 2
inputcodering
5 Uitbreiding 3
tijdafhankelijkheid
6 Uitbreiding 4
inputfixatie
7 De implementatie
8 H7 implementatie
9 EPROM implementatie
10 Conclusies

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven op het ontwerp en de implementatie van een Finite State Machine voor vluchtbesturing. Hoewel deze techniek binnen de softwareontwikkeling wel wordt toegepast, is het gebruik bij de NERO nieuw. Het bleek dan ook dat specifieke aanvullingen nodig waren om deze techniek goed bruikbaar te maken. Ook was het noodzakelijk om een ontwerpmethode voor vluchtbesturingsscenario's te ontwikkelen.

Het gebruik van een FSM biedt in veel gevallen voordelen ten opzicht van andere technieken. Deze voordelen liggen met name in de eenvoudige programmering, de hoge betrouwbaarheid en de hoge voorspelbaarheid. Een mogelijk nadeel is het feit dat de achterliggende principes niet eenvoudig te begrijpen zijn. Naar mening van de auteur valt dit nadeel weg tegen de voordelen 

1.

 

Doelstelling [Top] [Inhoud]

De functies van de vluchtbesturingseenheid (Flight Controller) van de H7B zijn de volgende:
1. het veilig besturen van: separatie, ontsteking van de tweede trap en parachutering;
2. het veilig laten landen van de H7B combinatie;
3. het besturen van het onder 1 genoemde op basis van vaste tijdsinstellingen;
4. het besturen van het onder 1 genoemde op basis van dynamische sensor-informatie;
5. een worst-time gedrag dat gelijk is aan het gebruik van vaste timers.

De ontwerpeisen voor de vluchtbesturingseenheid (Flight Controller) van de H7B zijn de volgende:
1. hoge voorspelbaarheid, het gedrag van de Flight Controller moet volledig voorspelbaar zijn;
2. hoge betrouwbaarheid, het vluchtbesturingsscenario moet betrouwbaar worden geďmplementeerd;
3. lage stroomconsumptie, de boordbatterij moet niet te zwaar worden belast;
4. geringe omvang, gemeten in elektronicacomponenten.

Het bovenstaande stelt verregaande eisen aan de zowel de gehanteerde ontwerpmethode als de gebruikte implementatiewijze. Zoals zal blijken draagt de FSM bij aan de bij NERO Haarlem aanwezige tendens componenten zo betrouwbaar mogelijk, en niet complexer dan strikt noodzakelijk, te maken.


Downloads
80,0Kb
Download dit artikel in een MS-Word file, een Excel-bestand met daarin een overzicht van de Finit State Table van de H7b en de C-code voor de PIC microcontroller in de H7b waarmee de FSM is gerealiseerd.
Blauw=nieuw Rood=Bezocht MicroTask Vind alle informatie over de PIC microcontrollers


 

2.

 

De FSM  [Top] [Inhoud]


Een Finite State Machine (FSM) of eindige toestand machine is een discrete techniek waarmee besturingsvraagstukken op elegante wijze kunnen worden opgelost. De naam FSM is gekozen omdat er sprake is van een beperkt, bekend en daarmee voorspelbaar aantal toestanden. Deze beperking van toestanden zorgt tevens voor de grote betrouwbaarheid van een FSM. Van te voren kan exact worden bepaald hoe de FSM op situaties reageert en is daarmee precies voorspelbaar. Een FSM gedraagt zich als een digitale signaalbewerker. Op basis van een aantal ingangssignalen kan worden bepaald wat de uitgangssignalen moeten zijn. Deze black-box benadering staat getekend in figuur 1. Binnen de FSM vindt dus signaalbewerking plaats. Bij deze signaalbewerking wordt gebruik gemaakt van een geheugenfunctie. Met andere woorden de historie van de aangeboden input is mede bepalend voor de output. Aan de input-kanalen zullen sensoren worden gekoppeld (bijvoorbeeld de Lift-Off detector), aan de output-kanalen actoren (zoals bijvoorbeeld de parachutering).

Figuur 1 - De eenvoudige FSM

Een FSM bestaat uit hardware en software. Kenmerkend voor de software bij een FSM is dat alle beslissingsregels in een tweedimensionale tabel (matrix) vastliggen. De software bestaat daarmee in essentie uit een met waarden gevulde matrix. Voor de hardware zijn verschillende implementatievormen denkbaar. Om de werking van een FSM toe te lichten, zal allereerst de basistechniek van de FSM worden toegelicht. Om deze basistechniek voor vluchtbesturing toepasbaar te maken, zijn er vier uitbreidingen nodig. Deze uitbreidingen betreffen achtereenvolgens: 1. de koppeling van output-waarden, waarmee de relatie met de actoren tot stand wordt gebracht; 2. de input-codering, die een relatie met de sensoren legt; 3. het inbrengen van de tijdsafhankelijkheid, waarmee timer-functies mogelijk worden; 4. en tenslotte de mogelijkheid tot een input-fixatie. Zij zullen apart worden toegelicht. Tegelijkertijd zal worden aangegeven hoe een FSM op de hardware kan worden afgebeeld. Begonnen zal worden met een vereenvoudigd voorbeeld, later zal worden ingegaan op de oplossing die voor de H7B is gekozen. De basis FSM Zoals gesteld bestaat een FSM uit een matrix met rijen en kolommen. Een dergelijk matrix met vier kolommen en vijf rijen is geschetst in figuur 2 en wordt een State Transition Table genoemd. Daarbij is een pointer aanwezig die een van de rijen aanwijst: het nummer van de aangewezen rij wordt de toestand (in het Engels: state) genoemd.

Figuur 2 - Basis FSM

De Input-condities worden in dit voorbeeld beperkt tot vier mogelijkheden, de condities a tot en met d. Het aantal toestanden (states) is in dit voorbeeld beperkt tot vijf. Aan deze beperking ontleent de FSM (eindige toestand machine) tevens zijn naam. Dit geeft een matrix met vijf toestanden en vier input-condities. Wanneer deze matrix (fsm[1..5, a..d] OF 1..5) wordt gevuld met waarden, kan het volgende programma (in pseudo code) worden doorlopen.

Figuur 3 - Het imaginaire algoritme van de basis FSM

Wanneer de input achtereenvolgens de condities a, b, c en c aanneemt, zullen achtereenvolgens de waarden 1, 2, 3, 4, 4 worden afgedrukt (voorbeeld 1). Een input van a, b, b, a, c, b geeft achtereenvolgens de waarden 1, 2, 3, 1, 2, 5, 5 (voorbeeld 2). Op deze wijze is het mogelijk door een combinatie van de toestand met de input-conditie, naar alle cellen in de matrix toe te gaan. Doordat de toestand vastgehouden wordt, is informatie beschikbaar over de historie van de input. Bijvoorbeeld wanneer de toestand vijf is, moet worden verondersteld dat input a in het verleden aangeboden is geweest. 

3.

 

Uitbreiding 1 - output-waarden [Top] [Inhoud]


Voor vluchtbesturing is het natuurlijk noodzakelijk dat de FSM output geeft om de actoren aan te sturen. Dit kan worden gerealiseerd door voor elke cel niet alleen de volgende toestand (state) te geven, maar ook het bijbehorende output-signaal te specificeren. In figuur 4 is dit weergegeven door elke cel te splitsen in twee delen. Het linker deel geeft de nieuwe toestand aan, het rechter deel de output die moet worden gegeven. Toestand vijf 1 geeft bijvoorbeeld altijd het output-signaal O2, de toestand 4b het output-signaal O3. Hiermee is de relatie gelegd met de output-signalen in figuur 1.

Figuur 4 - Basis FSM met output-signalen

Bij de output-signalen kan een onderscheid worden gemaakt tussen statusinformatie en stuurinformatie (actors). Het hebben van statusinformatie kan noodzakelijk zijn om de toestand waarin de FSM zich bevindt, aan te geven. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Safe/Arm constructie waarmee de Pyro op scherp wordt gesteld. Essentiele statusinformatie is dan een statussignaal wat aangeeft of de FSM zich in de Safe- of Arm-conditie bevind. 

4.

 

Uitbreiding 2 - input-codering [Top] [Inhoud]


Voor vluchtbesturing zijn sensoren noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat deze sensoren digitale informatie moeten geven om in een FSM te kunnen worden gebruikt. Omwille van de eenvoud en hardware-beperkingen is er voor gekozen dit binaire informatie te laten zijn. Elke sensorkanaal geeft daarmee een signaal dat uit een nul of een ‚‚n kan bestaan (in de praktijk blijkt dit geen belemmering). Het gebruik van input-codering is een essenti‰le complexiteit reducerende stap. De verschillende sensorkanalen geven potentieel een aantal mogelijke ingangspermutaties van het aantal sensorkanalen tot de macht twee. In deze stap worden deze permutaties gereduceerd tot een beperkter aantal (betekenisvolle) combinaties In figuur 1 is een FSM geschetst met drie ingangskanalen, alle combinaties van deze ingangssignalen geven acht (twee tot de macht 3) verschillende mogelijkheden. In de praktijk blijkt dat vaak niet alle acht de mogelijkheden verschillend moeten worden behandeld. Van elk van de mogelijkheden zal dus moeten worden nagegaan of deze als een aparte ingangsconditie moet worden beschouwd. In figuur 5 is dit aangegeven. Hierbij is voor elke combinatie van ingangssignalen aangegeven welke input-conditie hierbij hoort. Hiermee is het verband gelegd tussen de sensorkanalen in figuur 1 en de input-condities in de figuren 2 en 4.

Figuur 5 - Verband tussen sensoren en Input-condities

Hiervoor zal ook de hardware moeten worden uitgebreid. Namelijk met een encoder die de sensorsignalen vertaald in de vier input-condities. Voor deze vier input-condities worden twee datakanalen gebruikt. In de laatste kolom van figuur 5 is aangegeven hoe een input-conditie met behulp van twee datakanalen (BCD-code) kan worden gecodeerd.

Figuur 6 - De FSM met input-codering 

5.

 

Uitbreiding 3 - tijdafhankelijkheid [Top] [Inhoud]


Timing is een essentieel onderdeel van de vluchtbesturing. Derhalve zal in de FSM een 'tijdsbewustzijn' moeten worden ingebouwd. Dit kan op eenvoudige wijze door inplaats van het basisalgoritme van figuur 3 het volgende algoritme te gebruiken.

Figuur 7 - Het imaginaire algoritme van de tijdafhankelijke FSM

De FSM wacht hierbij niet meer op nieuwe input (asynchrone FSM), maar neemt in het geval dat geen nieuwe input aanwezig is de laatst aangeboden sensorinformatie als input (synchrone FSM). Daarna wordt steeds een halve seconde gewacht, voordat opnieuw naar de input wordt gekeken. Wanneer de tabel van figuur 4 wordt gecombineerd met dit algoritme, zal wanneer a als input-conditie wordt aangeboden de FSM in twee seconden toestand 5 aannemen. Door de waarden steeds met ‚‚n te verhogen (zoals in kolom is a gedaan) zal de FSM sequentieel de kolom doorlopen. Hierbij worden steeds tijdsstappen genomen van 0,5 seconde.

Figuur 8 - De FSM met input-codering en tijdsafhankelijkheid

Ook hiervoor is een hardware-aanpassing noodzakelijk. Tussen de FSM en de encoder wordt een latch geplaatst. Deze latch geeft de ingangssignalen pas door wanneer de oscillator daarvoor een signaal geeft. Het nieuwe schema staat getekend in figuur 8. 

6.

 

Uitbreiding 4 - input-fixatie [Top] [Inhoud]


De laatste uitbreiding betreft de zogeheten input-fixatie. In bepaalde gevallen blijkt het niet wenselijk om wisselingen tussen kolommen te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer de loodsparachute is uitgeworpen, moet na een bepaalde tijd ook de hoofdparachute worden uitgeworpen. Tussen de uitworp van deze parachutes is het niet wenselijk dat de FSM van kolom wisselt, omdat hier een vooraf bepaalde tijd tussen zit. Een wisseling van kolom kan deze vaste tijdsinstelling verstoren. Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk dat een bepaalde input-conditie gedurende de gewenste tijd van kracht blijft.
Om dit te bewerkstelligen wordt een terugkoppeling aangebracht tussen een van de uitgangssignalen en de oscillator. Wanneer deze uitgang hoog wordt, wordt de oscillator van de latch afgekoppeld en blijft de laatste input van kracht. Hiermee wordt afgedwongen dat de FSM altijd in dezelfde kolom blijft. Dit schema is gegeven in figuur 9.

Figuur 9 - De FSM met input-codering, tijdsafhankelijkheid en input-fixatie 

7.

 

Implementatie van de FSM [Top] [Inhoud]


Het laatste onderwerp wat nog niet aan de orde is geweest is de hardware-implementatie van de FSM. Dit kan eenvoudig worden ge‹mlementeerd met een EPROM. In figuur 10 staat het principeschema getekend. Deze FSM heeft een matrix van acht kolommen (2 tot de macht 3).
De acht kolommen worden gevormd door de drie input-kanalen, afgebeeld op drie adreslijnen van de EPROM. De overige drie adreslijnen worden gebruikt voor de terugkoppeling en vormen daarmee de acht rijen van de Finitee State Table. Omdat de EPROM in dit voorbeeld per adres zes databits kan vasthouden blijven er tenslotte drie output-kanalen beschikbaar. In figuur 12 is een schema voor een EPROM implementatie gegeven. Daarnaast zijn een aantal andere implementaties mogelijk, die in dit artikel niet verder zullen worden toegelicht. Te denken valt hierbij aan implementaties met behulp van een:
  • poortschakeling
  • icroprocessor/microcontroller;
  • PGA - Field Programmable Gate Array;
  • PLD - Erasable Programmable Logic Device;
  • chip waarin een programmeerbare FSM is ge‹mplementeerd

Zowel bij de poortschakeling als de FPGA wordt de State Transition Table eenmalig ingebracht. Bij een poortschakeling door een directe vertaling in hardware. Bij een FPGA, wordt de State Transition Table eenmalig ingebrand. De overige oplossingen maken gebruik van geheugen waarin de State Transition Table in een of andere vorm is opgenomen en kan worden aangepast.

Figuur 10 - De implementatie van de FSM 

8.

 

De H7b implementatie [Top] [Inhoud]


De implementatie van de FSM voor de H7b is met behulp van een PIC microcontroller gedaan. Deze implementatievorm bleek de aantrekkelijkste omdat met een chip kan worden volstaan. Deze chip kan eenvoudig in C worden geprogrammeerd, waarbij de software op een PC wordt ontwikkeld en vervolgens naar de chip wordt overgebracht. De volgende in- en uitgangssignalen zijn door de FSM zullen gebruikt (zie het onderstaande figuur). Voor de latere H7 vluchten bestaat de intentie om een hoogte afhankelijke (barometergestuurde) parachutering te gaan gebruiken.
  Signaal Soort Betekenis
1 ARM Sensor De Arm-plug is geplaatst
2 LO Sensor De Lift-off is met breekdraad gedetecteerd.
3 SEP Sensor De separatie is met breekdraad gedetecteerd.
4 BST Sensor De motor ontsteking van de 2e trap is met branddraad gedetecteerd
5 RST Input Reset de FSM naar de beginconditie
6 Scen1 Input Selecteer een van de vier vluchtscenario's
7 Scen2 Input Selecteer een van de vier vluchtscenario's
1 InFix Status De input moet worden gefixeerd
2 Error Status De FSM bevindt zich in een toestand, veroorzaakt door falende sensors
3 Safe Status De FSM bevindt zich in de Safe-toestand
4 Count Status De FSM is aan het tellen, de timers lopen
5 Separ Actor Het signaal voor separatie wordt gegeven
6 Boost Actor Het signaal voor ontsteking 2e trap wordt gegeven
7 Hatch Actor Het signaal voor het uitwerpen van het luik wordt gegeven
8 Para Actor Het signaal voor het loslaten van de hoofdparachute wordt gegeven.

Figuur 11 - De input- en output-kanalen van de H7b 

9.

 

EPROM-implementatie [Top] [Inhoud]


De hier onder geschetste implementatie wordt gevormd door twee EPROM's (16 bit adresruimte, twee maal 8 bit dataruimte). Hierbij is er voor gekozen om 10 bit terug te koppelen. Dit geeft een Finitee State Table van 64 kolommen en 1024 rijen. Hierbij kunnen dus 64 verschillende ingangscondities worden afgehandeld. Hierbij blijven zowel zes bit aan ingangs- als aan uitgangskanalen beschikbaar. Bij een oscillatorfrequentie van 2 Hertz wordt theoretisch de besturing van een vlucht van 8:32 minuten mogelijk. Van de zes output-kanalen worden er twee gebruikt om de status van de FSM zichtbaar te maken en om de Input-fixatie te regelen. Een BCD-decoder wordt gebruikt om de twee bits te decoderen tot vier (disjuncte) statussen. De overige vier kanalen worden gebruikt voor de actoren. Eventueel kan dit later - door ook hier gebruik te maken van een BCD-decoder - worden uitgebreid tot 16 disjuncte kanalen. Een opsomming van alle sensoren, inputs, statussen en actoren is gegeven in figuur 11.

Figuur 12 - EPROM-implementatie van de FSM 

10.

 

Conclusies [Top] [Inhoud]


Zoals is toegelicht is het gebruik van een FSM voor vluchtbesturing, een betrouwbaar en elegant alternatief waarmee relatief complexe oplossingen eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Aan alle in de inleiding gestelde ontwerp-eisen wordt dan ook ruimschoots voldaan. De ontwikkelde methode om tot een vluchtbesturingsscenario te komen is eenvoudig. Allereerst wordt een input-codering gemaakt (zie figuur 5). Vervolgens kan een State Transition Table worden gemaakt (zie figuur 4). Deze aanpak dwingt tot goed nadenken over alle faalmogelijkheden, voldoet aan alle in de inleiding gestelde eisen en geeft door zijn eenvoud een geringe kans op fouten.


Top Inhoud