In Nederlands No English
Home page Organisatiestructuur Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Foto's NERO Geschiedenis Lid worden Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Terminologie
Logo  

Terminologie S-ZABCDEFGHIJKLM
NOPQ)RSTUVWXYZ


S

[Top] [Next] [Prev]

Safe/Arm-systeem

Een mechanisch en/of elektrisch systeem dat twee condities kent en de koppeling vormt tussen de ontsteker van een pyrotechnisch onderdeel en de ontstekingsinitiator. In de veilige conditie (Safe) maakt het Safe/Arm systeem een ontsteking in alle gevallen onmogelijk en in de scherpe conditie (Arm) is de ontstekingsinitiator in staat het pyrotechnisch onderdeel te ontsteken.


Static Margin

Verhouding van de afstand tussen zwaartepunt en drukpunt van een raket tot een welgedefinieerde referentielengte (meestal de diameter van de raketromp).


Statische test

Het beproeven van een raketmotor met behulp van een opstelling waarbij de motor statisch is opgesteld, dat wil zeggen niet beweegt.


Stuwkrachtdiagram

Een grafiek waarin de geleverde stuwkracht in newton wordt afgezet tegen de tijd en waarvan de totale stuwkracht in newtonseconde gegeven is.


Stuwstof

Mengsel van vaste en/of vloeibare stoffen dat door middel van een heftige (scheikundige) reactie in een raketmotor tot gasvormige reactieproducten wordt omgezet.


Stuwstofblok

Een blok vaste stuwstof dat tijdens het laden in de aanvankelijk lege raketmotor kan worden geplaatst en waarmee het meerdere malen gebruiken van een raketmotor mogelijk is.T

[Top] [Next] [Prev]

Terreinregels (Range rules)

Document waarin de regels van het experimenteerterrein zijn vastgelegd. Personen die zich niet aan deze regels houden kunnen van het terrein worden verwijderd.


Testmotor

Motor die gebruikt wordt bij een statische test bestaande uit

 1. raketmotor met een beperkte capaciteit die wordt gebruikt voor karakteristiektesten;
 2. een vluchtmotor in een statische opstelling.

Toeschouwer

Natuurlijk persoon, niet lid van een bij de NERO federatie aangesloten vereniging en geen deelnemer, aanwezig bij een experiment. Toeschouwers kunnen een taak in de organisatie van een experiment of evenement hebben.


Transport

Onder transport wordt verstaan het vervoer van materialen over de openbare weg.


Trap (Raket)trap

Deel van het airframe van de raket dat voorzien is van een motor en losgekoppeld kan worden van een ander deel van het airframe.V

[Top] [Next] [Prev]

Veiligheidsco÷rdinator (VC)

Door de algemene vergadering van de federatie aangestelde natuurlijk persoon belast met de veiligheid binnen de NERO Federatie.


Veiligheidsfunctionaris

Een door het hoofdbestuur van de NERO Federatie aangestelde en door de veiligheidsco÷rdinator gemandateerde natuurlijk persoon primair verantwoordelijk voor de veiligheid bij een van de aangesloten verenigingen. Een veiligheidsfunctionaris kan, maar hoeft niet te worden aangesteld.


Veiligheidsincident

Een overtreding van het NVS.


Veiligheidskritische handeling

Een handeling die een gevaar introduceert door het uitvoeren van een bewerking aan:

 1. een (deels) geladen raketmotor of
 2. een (deels) geladen pyrotechnisch onderdeel.

Alsmede het uitvoering van een experiment, hiervan is sprake wanneer:

 1. grondstoffen worden verwerkt tot stuwstoffen;
 2. stuwstoffen worden bewerkt;
 3. een raketmotor of pyrotechnisch onderdeel wordt geladen;
 4. een geladen raketmotor of geladen pyrotechnisch onderdeel ontsteekgereed wordt gemaakt;
 5. een ontsteekgerede raketmotor of ontsteekgereed pyrotechnisch onderdeel wordt en/of is aangesloten.
 6. een ontsteekgerede raketmotor of ontsteekgereed pyrotechnisch onderdeel op scherp wordt gesteld

Veiligheidsofficier (RSO)

De bij experimenten voor de veiligheid primair verantwoordelijk persoon. De veiligheidsofficier (ook wel Range Safety Official of RSO geheten) wordt automatisch aangewezen volgens de volgende criteria:

 1. Indien de veiligheidsco÷rdinator aanwezig is, is hij de veiligheidsofficier.
 2. Indien de veiligheidsco÷rdinator niet aanwezig is, is de aanwezige veiligheidsfunctionaris de veiligheidsofficier.
 3. Indien noch de veiligheidsco÷rdinator noch de veiligheidsfunctionaris aanwezig is, is het NERO-lid dat het langst lid is automatisch de veiligheidsofficier, tenzij een ander NERO-lid door veiligheidsco÷rdinator of veiligheidsfunctionaris expliciet daarvoor wordt aangewezen.

Veiligheidsreglement

Document met daarin de veiligheidsregels van de aangesloten verenigingen en dat een verduidelijking of aanscherping bevat van het NVS.


Verklaring van vrijwaring

Formulier dat ingevuld wordt door de aanwezigen bij experimenten en waarin afstand wordt gedaan van claims op de organisatie bij het optreden van calamiteiten.


Vluchtmotor

Raketmotor die gebruikt wordt voor het laten vliegen van raketten.


Vrijgave

Vrijgave van het experiment voor beproeving door de veiligheidsco÷rdinator waarbij deze aangeeft geen enkel bezwaar te hebben tegen de uitvoering van het experiment..


Vrijwaringsbewijs 

Zie Verklaring van vrijwaringW

[Top] [Next] [Prev]

Wolkenbasis

Hoogte ten opzichte van de grond waar beneden geen wolken worden waargenomen. Zaakschade Schade aan materiŰle zaken.Z

[Top] [Next] [Perv]

Zachte materialen

Materialen zoal balsa-hout, hout, papier en plastic waarbij geen substantiŰle metalen delen aanwezig zijn.Top